Leige

IMG_0751

 

Plantekning av Lemstova

                               Toalett               Stove.                          Kjøken m/peis.      Bu (fotoet over er frå dette rommet)

 

Ein kan leige Lemstova til arrangement.
Der er dekketøy til ca 60 personar, men skal alle sitje i same rom ved bord er det plass til opp til 36 – 38 personar.

Prisar som gjeld frå 1. jan. 2020:
Eldhuset for inntil 4 timar:                             kr.    400,-
Eldhuset for lengre enn 4 timar                    kr.    600,-
Eldhuset og Ståvo for inntil 4 timar             kr.    750,-
Eldhuset og Ståvo for lengre enn 4 timar   kr. 1.500,-
For tilkomst dagen før(til pynting og klargjering) kjem eit tillegg på kr. 500,-.

Alle arrangement skal vere avslutta seinast kl. 24.00.

Ver merksam på at det er begrensa mogelegheiter for køyring til, og parkering på, det historiske tunet. Parkering for rørslehemma og tenestekøyring (vareleveransar m.m.) skal prioriterast framfor anna parkering.

For kontakt angåande leige av huset og reglar i samband med leige:

Torolf Juvik  – telefon 949 71 690 eller e-post til thjuvik@online.no

Lemstova kan elles stillast til disposisjon for barnehagar, skular og andre undervisingsføremål  etter nærare avtale